5 december 2013

Psykiatripolitik (m).

Om du följer bloggen vet du att jag hörde av mig till politiker från m, fp, kd, c, mp, s och v, och frågade om de hade lust att formulera sina tankar om psykiatri och hur man kan förbättra psykiatrin. Jag valde landstingspolitiker, eftersom jag tänkte att det då fanns större möjlighet att gå in på konkreta exempel. De som skrivit texterna är alltså landstingspolitiker i Region Skåne.

Tidigare har miljöpartiet och folkpartiet bidragit med texter. Deras texter hittar du här och här.

Idag ramlade det in en från moderaterna:


***

Moderaterna vill jobba för:


Förebyggande arbete inom psykiatrin är oerhört viktigt
Moderaterna tycker att det är viktigt med förebyggande arbete och tidiga insatser vad det gäller psykisk ohälsa. Skolan har en viktig uppgift i att både förmedla kunskap om hälsa samt tidigt fånga upp elever i olika typer av riskzoner för att motverka ohälsa och utanförskap. Tätare hälsosamtal i skolan kan exempelvis bidra till att förstå varför unga kvinnors självkänsla förändras drastiskt mellan åldern 11 till 15 år och tidigare fånga upp unga människors ohälsoproblematik. Hälsosamtalen bör därför erbjudas oftare, förslagsvis vartannat år, det vill säga en fördubbling jämfört med idag.


Åtgärder mot mobbning i skolan och på nätet
Moderaterna anser att en obligatorisk åtgärdsplan gällande mobbning inom alla Sveriges skolor utformas. Åtgärdsplanens syfte är att ge riktlinjer om hur elever och lärare kan gå tillväga om de uppmärksammar mobbning. När mobbningen flyttar ut på nätet måste samhällets hjälpinsatser för den som blir utsatt för mobbning flytta efter. Polis, psykiatri och socialtjänst ska hjälpas åt i detta arbete.


Satsningar på komplement till den ordinarie vården
Moderaterna tycker att det är viktigt att det till den ”vita” vården, alltså den ordinarie vården på vårdcentralen eller sjukhus, finns komplement såsom Kultur på recept (KUR) och Naturunderstödd rehabilitering (NUR). Syftet med NUR är att förbättra hälsan och om möjligt återgång i arbete för patienter med lång sjukskrivning för psykisk ohälsa. Här i Skåne har Alnarp lång erfarenhet av rehabilitering av patienter med utbrändhetssyndrom och andra reaktioner på stress och även andra former av psykisk ohälsa och långvarig smärta. Alnarp har även rehabilitering för strokepatienter. Behandling i "rehabiliteringsträdgården" ger goda resultat och de vetenskapliga bevisen för detta blir allt tydligare. Med stöd av detta genomförs just nu en försöksverksamhet för 125 personer. De preliminära resultaten pekar i samma riktning som tidigare resultat på SLU Alnarp. Slutligt vetenskapligt stöd kommer inte att finnas före hösten 2015, då en uppföljning görs om resultaten. Region Skåne ligger i framkant i Sverige vad gäller komplettering till den ordinarie vården i form av naturunderstödd rehabilitering. Det är vi stolta över och hoppas att andra regioner och landsting kommer att följa efter.


Mer brukarinflytande i vården
Moderaterna tycker att det är viktigt inom hela vården att vården utgår från patienten. Patienten ska ha makt och inflytande över sin egen vård. Detta är extra viktigt inom psykiatrin. Alla patienter ska få inflytande över sin vård och bli tagen på allvar.


Carl Johan Sonesson (M)
Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Alla kommentarer granskas innan de publiceras. Kommentarfältet är inte för debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar